Rapport från STAFs representant i EATA om det europeiska arbetet

STAFs TA arbete i Europa

Som STAFs representant i EATA, European Association for Transactional Analysis har jag än en gång tillbringat tre intensiva dagar från den 30 juni till den 2 juli, med likasinnade från de övriga europeiska TA föreningarna. Vi arbetade tillsammans innan den årliga konferensen. I år var temat forskning och gick av stapeln i London. Sammanlagt var vi 33 personer, vilket är en ansenlig grupp. Tyvärr hade några deltagare som bor utanför Schengen som inte lyckats få visum till England i tid.

Under de tre arbetsdagarna tillbringade vi halva dagarna till att ta ställning till, diskutera och rösta på ett antal punkter som arbetsutskotten och ”styrelsen” (executive committee) hade arbetat med under året.

Varje år börjar mötet med presidentens rapport av de viktigaste händelserna under året. I år följdes detta av information om att flera i ”styrelsen” avgår då de suttit sina maximala perioder. Den sista dagen skulle flera nya representanter röstas in. De som avgick var EATAs president Krispijn Plettenberg som suttit sin mandatperiod och som ersattes av den nyvalda presidenten Peter Rudolph. Han kommer att ”gå bredvid” innan Krispijn slutligen avgår 2019. Peter är TSTA i counselling och har praktik och utbildningsinstitut i Oldenburg, Tyskland. Han har varit vice president och har nu ersatts av Sylvia Schachner från Österrike som är PTSTA i pedagogik. Sylvie Monin som varit vice president och en av de Schweiziska delegaterna avgick då hon suttit i två perioder. Presidenten kan endast sitta en 3-års period medan övriga i ”styrelsen” kan sitta två 3-års perioder. Hon ersattes av Joanna Januszewska från Polen som arbetar inom organisationsfältet. Slutligen avgick Oana Panescu, EATAs generalsekreterare som även hon, suttit i två 3-årsperioder och ersattes av AnnaMaria Cser från Ungerna som också arbetar inom organisationsfältet.

Under de senaste två åren har en grupp (s.k. Task Force) arbetat med EATAs organisatoriska upplägg och med vilka egenskaper och kunskaper som krävs av en EATA president. Peter Rudolph har lett denna grupp, som kom med sitt slutliga förslag, vilket röstades igenom med några justeringar. Diskussionen har bl.a. handlat om huruvida en EATA president måste vara TSTA eller PTSTA eller om denna kan ha vilken utbildning som helst. Åsikterna har gått isär och diskussionerna var tidvis intensiva innan omröstningen. Vissa har tyckt att en president ska ha den högsta möjliga examen inom TA för att ha trovärdighet och status medan andra tyckt att även utan den slutliga examen kan man ha de nödvändiga kunskaperna, egenskaperna och erfarenheten. Slutligen röstade man för att presidentan ska vara antingen TSTA eller PTSTA.

Annat som behandlades var EATAs ekonomi, som är god. Vi diskuterade hur vi på bästa sätt kan använda våra resurser så att det kommer EATAs medlemmar tillgodo. Nya idéer för hur detta kan ske är t.ex. att delegater ska få kraftigare reduktion av anmälningsavgiften till konferensen för att uppmuntra att de stannar på konferensen efter mötet. Även andra typer av bidrag finns att söka. Titta gärna på EATAs hemsida noga för att få en förståelse för hur EATA kan hjälp individuella medlemmar. Alla som är medlemmar i STAF är automatiskt medlemmar i EATA.

En annan arbetsgruppen (Task Force) har arbetat med att förbättra EATAs konferenser. De presenterade sitt förslag som mottogs väl och röstades igenom. Där klargjordes steg för steg hur man gör för att ansöka om att hålla en konferens och vem som ansvarar för vad i förberedelserna inför konferenser samt hur konferenser ska genomföras och utvärderas. Det är jag som hållit i denna grupp som eftersom jag är ansvarig för konferenser inom EATA. Detta kommer så småningom att presenteras på hemsidan.

Under dagarna redovisar alla arbetsgrupper för vad de åstadkommit under året samt vilka utmaningar som funnits och finns inför framtiden. Några av de gemensamma utmaningarna är hur man kan behålla medlemsantalet, samt öka det. Andra är hur vi kan komma i fas med andra utbildningarna inom fälten, organisation, pedagogik och counselling så att de är jämförbara med hur andra metodologier arbetar. Som det är nu, och utifrån kultur och historia, är det fältet psykoterapi som är riktlinjen för längd och innehåll. Just detta fält är speciellt då det är många nationella (och europeiska) lagar och förordningar som måste följas.

Såklart behandlas även den nya dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation). EATA kommer att söka juridisk hjälp för att undersöka hur detta påverkar oss.

Forskning
Konferensen i London var en forskningskonferens och vi ser att detta är ett område inom EATA som växer. Flera medlemmar driver aktivt att vi ska lägga större anslag på forskning. Och det har gjorts under de senaste åren. 2017 kom det in 9 ansökningar av vilka tre tilldelades medel. Inför 2018 är det fler ansökningar och fler som har accepterats. TDRC (Training Development and Research Committee) är den kommittén med ansvar för forskning och metodutveckling. De har tagit initiativ till en databas för TA-forskning som kommer att finnas tillgänglig på EATAs hemsida.

TDRC samordnar artiklarna för publicering i IJP (International Journal of Psychotherapy) som är European Association for Psychotherapys (EAP) journal. De kommer att tillägna TA ett helt nummer 2019 – ”TA in the 21st century”.

Många och animerade var diskussionerna som hölls om IJTARP (International Journal och Transactional Analysis Research and Practice). Det har varit många turer och missförstånd runt hur tidningen på nätet har och ska drivas, vem som ansvarar för vad etc. Allt är ännu inte löst och samtalen fortsätter.

Detta var endast några av de samtalspunkter som behandlades.

Nyutexaminerade transaktionsanalytiker
Sedan Berlin 2017 har det examinerats 265 CTA, 17 TSTA, 2 CTAT (Clinical Transactional Analysis Trainers), 1 TTA (Teachng Transactional Analyst) och 2 STA (Supervising Transactional Analyst) i Europa. Roligt att TA växer!

Om ni har fler frågor eller vill veta hur man kan få ekonomiskt stöd av EATA för studier, forskning eller konferenser, så hör gärna av er!

Bekanta er gärna med ETAs hemsida: www.eatanews.org

Eleonore Lind, Vice president i EATA
14 augusti 2018

Rapport från EATAs utskottsmöte i Paris

Helgen den 3-4 mars träffades EATAs utskott i Paris för två dagars arbete.
Vi var inbjudna av Christine Chevalier TSTA-o och ordförande i COC, Committee of certification. Denna EATA kommitté handhar allt arbete med examinationer i Europa, TA, CTA, TEW och TSTA, för att ge några exempel.

Som alltid krävs mycket förarbete och mycket arbete görs på mail och i digitala möten mellan våra fysiska träffar. Och under de två dagarna krävs uppmärksamhet, lyssnande och funderande runt, ibland kluriga situationer och etiska dilemman.

Vårens möte är ofta extra viktigt då det också är vår förberedelse inför möte i slutet av juni, då alla delegater från de nationella föreningarna samlas. Många punkter att förbereda och såklart så har vi i utskottet våra olika roller och områden vi ansvarar för. Jag är kontaktperson för ett antal länder och för TDRC, TA Theory and Research Committee, kommittén som arbetar med Teori och forskning om TA.

Vårt möte i juni hålls i London i anslutning till forskningskonferensen, ”Working at the Realtional Edge of Evidence den 5- 6 juli. Jag tror att det kommer att bli spännande och intressanta diskussioner!

Här är en länk till konferensens hemsida https://eata2018.london/

Håll er uppdaterade här för information om konferensen och efteråt – vad som hände!

Eleonore Lind PTSTA-p och vice president i EATA

Rapport från EATA counsil i Berlin den 22–24 juli 2017

För tredje året i rad har jag haft förmånen att få representera STAF på EATAs (European Association for Transactional Analysis) årliga sammankomst. I tre dagar arbetar delegaterna intensivt för EATAs alla medlemmar i Europa.

Förra året röstades jag in som en av EATAs vicepresidenter. Det har inneburit mycket mer arbete under året och kommer att bli även i framtiden. Som en av vicepresidenterna är jag kontaktperson för delegater från Belgien, Tjeckien, Slovenien, Ukraina och Ryssland. Några av mina andra uppgifter som kontaktperson är att två gånger om året samla in information om vad de har gjort under året, samt vad de vill att EATA ska vara behjälplig med. Detta är intressant och spännande och jag hoppas kunna dela med mig mer av vad som händer på olika platser i Europa.

Dessutom är jag kontaktperson för en av EATAs utskott, TDRC, Theory Development and Research Committee. Det utskott som numera arbetar intensivt med att få till stånd forskning om TA samt stöder den teoretiska utvecklingen. Under det senaste året har TDRC ändrat kriterierna för att ansöka om stöd. Tidigare var det en alltför snävt kriterium, vilket inneburit att man inte fick in tillräckligt med ansökningar. Numera kan man även ansöka om stöd för den faktiska tiden som man lägger på ett projekt. Inom de närmast månaderna kommer deras nya kriterier att publiceras. Gå gärna in regelbundet på EATAs hemsida och kolla uppdateringar. Och sök medel! Det behövs mycket mer forskning. EATA välkomnar dessutom olika typer av forskning. TDRC kommer så
småningom att lägga ut länkar till forskningsrapporter från olika länder. Det som är bra med forskning att även om den är gjord på annat språk än engelska brukar det finnas en sammanfattning på engelska. När man gör upphandlingar eller arbetar i konkurrens med andra inriktningar kan det vara bra att kunna hänvisa till relevant forskning.

Nästa år kommer EATA att anordna en forskningskonferens i London den 5 – 6 juli 2018. Det kommer att bli en två dagars konferens till skillnad från det brukliga som är tre dagar. På konferensen kommer att finnas tre olika ”spår”. Tanken är att ett av ”spåren” ska bestå av paneldiskussioner i mindre grupper, ett annat av presentationer och förslag på forskning och det tredje spåret ska handla om utveckling av TA teori. Det kan vara ”färdig” teoretisk utveckling eller så kan det vara en workshop med fokus på att faktiskt utveckla teori. Mitt uppdrag är att göra forskning ”sexigt” så att man blir nyfiken och motiverad! Rubriken för konferensen är: ”Working at the Relational Edge of Evidence”.

Dessutom är jag kontaktperson för EATAs konferenser. Hittills har detta inte varit särskilt
betungande, men i framtiden kommer uppdraget att växa. Ett exempel på mina arbetsuppgifter är att jag tar ett stort ansvar i att formulera ansökan att anordna konferenser och att formulera och avsluta kontrakt.

Slutligen sitter jag i en arbetsgrupp som ser över EATAs medlemmars behov och önskningar om hur man vill att konferenser ska se ut och utvecklas i framtiden. De frågeställningar vi tar upp är till exempel, hur ofta ska vi anordna konferenser, vilka ämnen och i vilka regioner ska dessa äga rum, etc, etc. Denna grupp kommer att träffas IRL, förhoppningsvis någon gång under hösten.

Så här jobbar EATA
Varje nationell förening med minst 25 medlemmar kan skicka en delegat till EATAs counsil och vara med att påverka TAs utveckling i Europa. Inom EATA finns det fem arbetsgrupper samt ett övergripande utskott, Executive Committee.

De fem arbetsgrupperna är:
PTRC, Professional Training Standards Committee som arbetar med utbildningsfrågor.
COC, Commission of Certifications har hand om alla examen.
CC, Communications Committee arbetar med hemsidan och nyhetsbrevet till exempel samt gör de fina filmerna som publicerats på EATAs hemsida.
ECC, European Connection Committee, har hittills haft fokus på att fördela ekonomiskt bistånd till nationella associationer som behöver stöd i att sprida TA, främst i östra Europa. Det kan vara länder som ännu inte har någon med CTA eller TSTA examen.
TDRC, Theory and Development and Research Committee som fördelar forskningsmedel samt upprättar riktlinjer för framtida forskning inom TA.

EC är Executive Committee bestående av presidenten, generalsekretararen, kassöran och tre vice-presidenter, av vilken jag är en!

När man skaffat sig lite mer kunskap om EATA blir det roligt att gå in på hemsidan regelbundet, www.eatanews.org

Och kom ihåg nästa års konferens i London den 5-6 juli!

Eleonore Lind
Augusti 2017

Betraktelse från TA World Conference i Berlin

Här kommer Ulf Hedqvists personliga betraktelse från konferensdagarna i Berlin:

Jag anlände till ett mulet Berlin sent på tisdag kväll. Tog en buss in till centrum och promenerade till mitt hotell. Sedan en  promenad till konferensanläggningen, det var bara tio minuter. Men examinationerna som skulle vara på onsdagen var på ett helt annat ställe med säkert 40 minuters promenad. Det fick bli morgondagens problem.
Efter att ha intagit en god hotellfrukost så bestämde jag mig för en promenad i regnet till examinationerna. Väl där träffade jag vår EATA-representant Eleonore Lind och även Stefan Sandström, Stefan och jag hann precis bara börja ett samtal om missbruk innan han skulle in och examinera CTA-trainers. Träffade också Thomas Ohlsson som nervöst väntade på en kinesisk CTA-kandidat som var inne och grillades. Sue Eusden, som jag jobbat med en del som Language Coordinator, kom fram och hälsade och hon presenterade mig för Graham Summers. Vi stod och pratade en god stund om hans och Keith Tudor’s teori om Co-creative TA. Mycket intressant!

Trots förfrågningar så bestämde jag mig för att avstå från att examinera detta år. Satt och lyssnade på alla applåder och sög in den goda stämning som alltid är på dessa examinationer. Träffade också Berit Fahlén och pratade en del om hennes och Eleonores workshop imorgon. Den kinesiska kandidaten klarade sig och Thomas och hans kinesiska vänner firar. Efter detta strosar jag hemåt i regnet och torkar mina kläder på hotellrummet. Mattias Ekenberg hör av sig och undrar om jag vill ha middagssällskap och vi äter en god middag på en vietnamesisk restaurang.


Nästa dag börjar konferensen! Det Tekniska Universitetet är stort och efter invigningen är det ganska krångligt att ta sig fram till rätt sal för workshopen, ”Knowing myself – the emergence of boundary” med Robin Hobbs. På eftermiddagen går jag självklart på ”Internet addiction – where are the boundaries?” med Eleonore och Berit. Det visar sig att även Mattias är med och föreläser. De genomför en mycket professionell workshop med kul samspel, intressant innehåll och en inbjudande atmosfär med mycket diskussion och frågor från deltagarna. Riktigt bra genomfört och som svensk blir jag riktigt stolt.

Intar middag tillsammans med en god vän och hans sambo på kvällen. Mycket trevligt. Det slår mig hur många spännande kontakter man får när man engagerar sig i TA internationellt.
Det är ca 1000 personer på konferensen, och en hel del från Kina, Indien, Australien med mera. Det är verkligen en internationell familj vi har och den växer så det knakar.

På fredagen går jag på ”Remembering and Celebrating Claude Steiner”. Får upp ögonen för två spännande begrepp som Steiner bidrog med, Radical Psychiatry och Emotionell Literacy. Rörande workshop där delar av hans familj och hans nära vänner bidrog med personliga berättelser från hans liv.

På eftermiddagen var det åter dags för en workshop med en svensk. Thomas Ohlsson ”Evolution and Percept-genesis: What is script for Homo Psychicus?”. Som vanligt intressant och väl genomfört av Thomas. Väckte nya tankar och en lust att köpa boken från hans läromästare Alf Nilsson ”Homo Psychicus som människa – och att bli en person”. Jag valde sedan att avstå från galamiddagen och intog istället en god lasagne på en italiensk restaurang i närheten av hotellet.

På lördagen gick jag åter på en föreläsning med Robin Hobbes ” Making sense of the Ethical” denna gång tillsammans med Rosanna Giacometto. Eftermiddagen ägnades åt Per Svenssons föreläsning ” Boundaries – The Pathology of the Adult Ego State”. Mycket intressant föreläsning av Per.
Berit, Eleonore och jag avslutar konferensen med en middag på lördag kväll. Alla är mycket nöjda, speciellt de med sin föreläsning. Nu ser vi fram emot London 2018!

Det som jag framförallt tagit med mig från konferensen är:
– Den höga nivån på våra svenska föreläsare.
– Hur väldigt trevligt och stimulerande det är att träffa TA människor från hela världen.
– Ett stort intresse av att fördjupa mig i etik, Radikal Psykiatri, Emotionell Kunskap, Co-creative TA och Alf Nilssons bok som jag nämnt tidigare.

Väl mött alla STAF-medlemmar på EATA:s forskningskonferens i London i juli 2018. Att gå på en internationell TA konferens är något väldigt speciellt. Vi var många svenskar på denna konferens detta år och jag hoppas på ännu fler nästa år!

Ulf Hedqvist, Ordförande STAF