Rapport från EATAs digitala Council-möte 10-12 juli 2021

Så var det dags för det andra digitala mötet med delegaterna runt om i Europa.
Det var mitt andra digitala möte men mitt första som delegat ”på riktigt”. Förra året var jag skugga till Eleonore Lind. Det är en märklig känsla att träffas på detta sätt för att diskutera så viktiga ämnen. För mig är det också märkligt eftersom jag aldrig träffat någon av alla dessa människor i ”verkliga livet.” Det gör något med mellanrummet mellan människor som gör att du och jag blir vi, för mig blir det inte på samma sätt med skärmar emellan. Så bra det blev ändå!

Det märktes att vi alla ägnat oss åt många digitala möten sedan förra årets Council möte, det var inte lika obekvämt och det blev snabbt en dynamik. Man hade tagit lärdom av förra mötet så vi delades ofta upp i mindre grupper där vi hade dynamiska samtal om viktiga frågeställningar. Vi fick också använda oss av ett verktyg, Mentimeter, där vi fick svara på olika frågeställningar. Svaren sammanställdes som bilden visar:

Några av ämnena som vi samtalade om i mindre och alltid nya gruppkonstellationer var;
– Balansen mellan konfidentiell och transparent i rollen som delegat.
– EATA where do we go? EATA förr, nu och framåt. EATAs roll i världspolitiken som klimatarbetet, social rättvisa m.m.
– Sociala medier och etik.
– EATA som en lärande organisation

De olika kommittéerna redovisade sina arbeten, här redovisas i korthet en del av deras arbete:
Executive Committee och president
Pratade om vilka utmaningar man stått inför under året som gått. Pandemin som gjorde att konferensen i Birmingham ställdes in och efterarbetet av det. De inställda examinationerna också som en konsekvens av pandemin. Man kom igång med arbetet med att ställa om till digitala examinationer där arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra examinationerna fortgår.

Communication committee, CC
Huvuduppgiften har varit att utveckla Intranet. Regelbundna uppgifter är att uppdatera hemsidan, Facebook, Linked In, har också genomfört en undersökning som skickats till alla medlemmar gällande EATA och sociala medier för att kunna utveckla dessa.

European connection committee, ECC
Arbetat med att ta fram nya regler för ansökningar. Arbetat fram Covid policy. Skapat policy gällande översättningar.

Professional training standards committee, PTSC
Har varit involverade i att omforma examinationer till digitala examinationsarbete. De redovisade vilka utmaningar det varit och fortfarande är. -Vi är alla lärande i en ny verklighet. Deras reflektion över året med pandemi. De arbetar vidare för att göra förbättringar av exempelvis översättningar.

Theory development and research committee, TDRC
Redovisade kort om sina forskningsprojekt som sträcker sig över tid. Tre artiklar från ett projekt har publicerats i TAJ, A systematic review of TA instruments.

Commission of certification, COC
De har också varit väldigt involverade i att utforma digitala examinationer. De redovisade att 39 stycken CTA-examen har tagits online, fram till datumet för council mötet.

Kassören redovisade sitt arbete och ekonomin för året som gått samt budget för kommande år.

Etiska rådgivaren redovisade också sina reflektioner från året som gått och de utmaningar vi stått inför. I samband med detta bestämdes att en arbetsgrupp ska ta fram etiska riktlinjer för hur och vad vi uttrycker på sociala medier som medlemmar av EATA och utifrån professionen.

Elana Leigh, president för ITAA, gav en överblick och återblick av hennes tid som president som löd ungefär så här: – ”Det var ett slags Covid – presidentskap.”
Nya presidenten föt ITAA, Chitra Ravi, presenterade sig.

Vi röstade fram efterträdare till rollerna som president och två vice presidenter.
Resultat:
Sylvia Schachner valdes att efterträder Peter Rudolph som president
Mirjam te Slaa valdes till ny vice president
Elina Belyayeva valdes till ny vice president.

Allt sammantaget blev det varma, innerliga, effektiva och inspirerande samtal mellan alla delegaterna. Viktigt arbete genomfördes för att främja TAs framtid runt om i Europa där också många tankar och reflektioner utbyttes. Arbetet fortsätter under året som kommer genom möten i respektive kommitté och digitala omröstningar om så behövs.

Jag är så tacksam att jag fått den här möjligheten och ser redan fram emot nästa Council-möte juli 2022.

Tack för mig
Anette Johansson