Dags för årsmöte! Lördag 19 mars via zoom

Nu är det snart dags för årsmöte!
Vi ses på zoom lördagen den 19 mars kl 13.00

Dagordning STAF:s årsmöte 2022

1 Val av mötesordförande
2 Val av mötessekreterare
3 Val av justeringspersoner, rösträknare
4 Justering av röstlängd
5 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6 Godkännande av Dagordning
7 Styrelsens verksamhetsberättelse, jämte resultat och balansräkning
8 Revisionsberättelse
9 Fastställande av resultat och balansräkning
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Budget för 2022
12 Arvode till styrelsen och revisor
13 Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleant
14 Val av firmatecknare
15 Val av revisor samt revisorssuppleanter för 1 år
16 Val av valberedning samt suppleanter för ett år
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande