Rapport från EATAs council juli 2023

Det här året samlades deltagarna i vackra Malahide, strax utanför Dublin där den irländska TA-föreningen stod för värdskapet. För mig var det första tillfället som jag deltog på plats, vilket var en upplevelse. Ni vet, det där som händer i mellanrummet mellan människor i samtal, över en kopp te/kaffe, i toalettkön eller på en morgonpromenad eller frågan från en främling; – Hur har du det idag?
Kontakter knyts och erfarenheter byts.

EATAs president Sylvia Schachner hälsade oss välkomna på ett tillåtande sätt genom att uppmana oss att vara öppenhjärtiga, nyfikna och dela med oss av våra erfarenheter,
kompetenser och hjärtefrågor. Att vi, som inte varit en del av council så länge, frågar de som varit med längre, och att de i sin tur är frågar efter vad de nya har med sig. Med syftet att väva samman dåtid – nutid – framtid, och erfarenhetsutbyte.

När Jason Brennan och John Flemming från irländska TA-föreningen hälsade oss välkomna berättade de kort om deras förenings historia och visade en film där de intervjuade Elizabeth Cleary, 88 år, som introducerade TA på Irland.
Hennes favoritteori är strokes och hon menade att, när jag ger strokes till andra ger jag även mig själv strokes.

Jag tror att Sylvias Schachners tillåtande inledning tillsammans med Elizabet Clearys prat om vikten av positiva strokes, påverkade mötets tre dagar. Vi hade många öppenhjärtiga, genuina samtal och möten i olika gruppkonstellationer och på varierande platser.

En stor och viktig del av mötet är när vi i kommittéerna ska presentera våra rapporter om det arbete som gjorts under det gångna året. Det här året var fick vi uppleva ett kreativt och lekfullt sätt att presentera dom på. Varje kommitté presenterade sin rapport på varsin blå ”vägg” där alla kunde lämna kommentarer och ställa frågor. Dessa tog vi med in i vårt arbete i kommittéerna, reflekterade över och återkom sedan med svar på frågorna på respektive ”vägg”. Det var ett kreativt, roligt och bra sätt att utbyta kompetens, erfarenhet samt ge feedback och strokes på.

Tycker det syns på bilderna här nedan, där kommittéerna presenteras, hur hög energinivån var. Gå gärna in och läs på EATAs hemsida om vad de olika kommittéerna arbetar med och vilka som ingår.

Under året som gått, och inför council, får delegaterna och kommittéerna förslag som vi ska ta ställning till inför council och som vi fattar beslut om på mötet tillsammans. Det är en intressant process som sällan går snabbt eller är friktionsfritt, men resultatet blir väldigt bra då alla får uttrycka sitt, och känslan av att vi alla är OK genomsyrar beslutsprocesserna.

Här är end del av det vi arbetade med;
EATAs stadgar revideras vart femte år, och i år var det dags. Förslag till förändringar gicks igenom och lades till. De slutliga besluten togs på Genereal Assembly som avslutade dag tre i Dublin.
EATA har fortsatt en god ekonomi och budgeten röstades igenom.
Grupper presenterade förslag som de önskar att arbeta vidare med;
– Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility, DEIA, om hur EATA kan ta sig an
medlemmars olika behov och förutsättningar vid exempelvis examen, konferenser, m.m.
– Social Engagement, hur EATA kan stötta och bidra vid exempelvis krig, naturkatastrofer m.m.
– Forskning på hur resultaten har blivit av att examineras online.
Vi röstade fram att detta blir arbetsgrupper som kommer att presentera sitt arbete vid nästa års council.

ITAAs president Chitra Ravi kom och besökte oss, berättade om ITAAs arbete och om
samarbetet med EATA. Både Chitra Ravi och Sylvya Schachner är nöjda med samarbetet och med de gemensamma webinar som genomförts och som kommer att fortsätta framöver.

Elena Soboleva lämnar sin post som vice ordförande och Olivier Montadat från Frankrike röstades fram som hennes efterträdare. Robin Hobbs gör sitt sista år som etisk rådgivare för EATA. Han berättade att det tagit mycket tid att ordna upp efter den inställda konferensen i Birmingham men att allt nu är klart gällande de ekonomiska, juridiska och etiska dilemman och klagomål som uppstod i samband med detta.
Robin har också varit involverad i att revidera EATAs handbok, han lyfte detta utifrån
perspektivet om att i skuggan av krig, pandemin som varit, att ha möten online, så är en diskussion om en reviderad handbok inte så allvarlig.

Tack från mig!
Anette Johansson

Besök gärna;
https://eatanews.org/
https://www.itaaworld.org/
https://www.facebook.com/EataTransactionalAnalysis
https://www.instagram.com/eata_news/
https://www.3peopleinyourhead.com/

Se bilder samt text här: Rapport från EATAs council juli 2023

Rapport från EATAs digitala Council-möte 10-12 juli 2021

Så var det dags för det andra digitala mötet med delegaterna runt om i Europa.
Det var mitt andra digitala möte men mitt första som delegat ”på riktigt”. Förra året var jag skugga till Eleonore Lind. Det är en märklig känsla att träffas på detta sätt för att diskutera så viktiga ämnen. För mig är det också märkligt eftersom jag aldrig träffat någon av alla dessa människor i ”verkliga livet.” Det gör något med mellanrummet mellan människor som gör att du och jag blir vi, för mig blir det inte på samma sätt med skärmar emellan. Så bra det blev ändå!

Det märktes att vi alla ägnat oss åt många digitala möten sedan förra årets Council möte, det var inte lika obekvämt och det blev snabbt en dynamik. Man hade tagit lärdom av förra mötet så vi delades ofta upp i mindre grupper där vi hade dynamiska samtal om viktiga frågeställningar. Vi fick också använda oss av ett verktyg, Mentimeter, där vi fick svara på olika frågeställningar. Svaren sammanställdes som bilden visar:

Några av ämnena som vi samtalade om i mindre och alltid nya gruppkonstellationer var;
– Balansen mellan konfidentiell och transparent i rollen som delegat.
– EATA where do we go? EATA förr, nu och framåt. EATAs roll i världspolitiken som klimatarbetet, social rättvisa m.m.
– Sociala medier och etik.
– EATA som en lärande organisation

De olika kommittéerna redovisade sina arbeten, här redovisas i korthet en del av deras arbete:
Executive Committee och president
Pratade om vilka utmaningar man stått inför under året som gått. Pandemin som gjorde att konferensen i Birmingham ställdes in och efterarbetet av det. De inställda examinationerna också som en konsekvens av pandemin. Man kom igång med arbetet med att ställa om till digitala examinationer där arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra examinationerna fortgår.

Communication committee, CC
Huvuduppgiften har varit att utveckla Intranet. Regelbundna uppgifter är att uppdatera hemsidan, Facebook, Linked In, har också genomfört en undersökning som skickats till alla medlemmar gällande EATA och sociala medier för att kunna utveckla dessa.

European connection committee, ECC
Arbetat med att ta fram nya regler för ansökningar. Arbetat fram Covid policy. Skapat policy gällande översättningar.

Professional training standards committee, PTSC
Har varit involverade i att omforma examinationer till digitala examinationsarbete. De redovisade vilka utmaningar det varit och fortfarande är. -Vi är alla lärande i en ny verklighet. Deras reflektion över året med pandemi. De arbetar vidare för att göra förbättringar av exempelvis översättningar.

Theory development and research committee, TDRC
Redovisade kort om sina forskningsprojekt som sträcker sig över tid. Tre artiklar från ett projekt har publicerats i TAJ, A systematic review of TA instruments.

Commission of certification, COC
De har också varit väldigt involverade i att utforma digitala examinationer. De redovisade att 39 stycken CTA-examen har tagits online, fram till datumet för council mötet.

Kassören redovisade sitt arbete och ekonomin för året som gått samt budget för kommande år.

Etiska rådgivaren redovisade också sina reflektioner från året som gått och de utmaningar vi stått inför. I samband med detta bestämdes att en arbetsgrupp ska ta fram etiska riktlinjer för hur och vad vi uttrycker på sociala medier som medlemmar av EATA och utifrån professionen.

Elana Leigh, president för ITAA, gav en överblick och återblick av hennes tid som president som löd ungefär så här: – ”Det var ett slags Covid – presidentskap.”
Nya presidenten föt ITAA, Chitra Ravi, presenterade sig.

Vi röstade fram efterträdare till rollerna som president och två vice presidenter.
Resultat:
Sylvia Schachner valdes att efterträder Peter Rudolph som president
Mirjam te Slaa valdes till ny vice president
Elina Belyayeva valdes till ny vice president.

Allt sammantaget blev det varma, innerliga, effektiva och inspirerande samtal mellan alla delegaterna. Viktigt arbete genomfördes för att främja TAs framtid runt om i Europa där också många tankar och reflektioner utbyttes. Arbetet fortsätter under året som kommer genom möten i respektive kommitté och digitala omröstningar om så behövs.

Jag är så tacksam att jag fått den här möjligheten och ser redan fram emot nästa Council-möte juli 2022.

Tack för mig
Anette Johansson

EATA-konferens online 16-17 juli

EATA Conference 16-17 July:
Theory Development & Research
Developing Autonomy and Resilience 

Ta chansen att vara med online på konferens i sommar!
Forskning och teoriutveckling i fokus med Graeme Summers, Keith Tudor och Laura Bastianelli som keynote speakers.
Ett fullmatat program för endast 105€!

Läs mer här: https://eataconference.org/

 

Rapport från det digitala Council-mötet i EATA 11-13 juli 2020

Äntligen var vi igång med detta intressanta experiment! Vi var 44 närvarande, delegater, ordförande i arbetsutskott och inkommande delegater. Härligt att ses, men samtidigt underligt att sitta vid en skärm och inte kunna ge varandra en kram och utbyta de där små, men så ovärderliga kommentarerna, -Hur är det? -Tog det långt tid att ta sig hit?
-Vad har hänt hos er under våren? etc. Att checka in gick ovanligt snabbt.

Detta var min sista träff. Jag har medverkat sedan 2015 när vi var i Rom på forsknings-konferens. STAFs inkommande delegat är Anette Johansson.

Jag och Anette satt hela lördagen tillsammans på institutet i Göteborg. Det underlättade för mig att kunna dela med mig av information om delegater och processer. Innan dess hade Anette fått all information relevant för mötet, ca 30 olika dokument.

Trots svårigheter att samtala digitalt, eftersom endast en person kan tala åt gången, blev det ett lugnare möte, eftersom de som inte talar har ljudet på sin dator avstängt. Det som verkligen är svårt att uppnå är de intima samtalen. Dessutom svårare att kunna stötta varandra när det hettar till.

Under dagarna avhandlade vitt skilda ämnen. Här är några av dem:

Information om den inställda världskonferensen i Birmingham. Med anledning av Covid-19-pandemin beslutade ITAA (International Transactional Analysis Association), tillsammans med de samarbetande föreningarna EATA, UKATA (United Kingdom Association for Transactional Analysis, en av de engelska föreningarna), FTAA, IARTA (The international Association of Relational Transactional Analys), att ställa in konferensen. Mer ingående information kan fås på www.eatanews.org För att organisera och hantera ekonomin för konferensen hade ett aktiebolag skapats. Detta har gått i konkurs och det kommer att ta minst ett-två år innan allt har löst sig genom konkursförvaltaren. All information som EATA kan ge kommer att läggas ut löpande på hemsidan och redovisas i nyhetsbrev.

Hur bevarar man konfidentialiteten under arbetet i Council? En delikat och ibland svårhanterlig fråga. Varje gång vi förmedlar information förvanskas den. Inom TA kallar vi detta referensramen. Delegater behöver ofta samråda med sina föreningar innan de röstar. För att skydda delegater och andra, samtidigt som man ger tillåtelse till en öppenhet, behövs riktlinjer för vad och hur man för information vidare. Detta så att vi kan vara kraftfulla i arbetet med TA. EATA har förtydligat hur vi ska handskas med konfidentialiteten. Detta arbete har jag gjort tillsammans med Peter Rudolph.

Rapporter från styrelsen och arbetsutskotten, kassören, etikrådgivare och redaktör för nyhetsbrevet PTSC (Professional Training Standards Committee) har arbetat med att färdigställa den nya handboken samt att hantera allt det jobb som inställda examen innebär. Likaså COC (Committee of Certification) som också lagt mycket tid åt att utveckla digitala examina. Där är vi inte riktigt ännu. TDRC (Theory Development and Research Committee) jobbar vidare med den Randomised Control Study, vilket kommer att ta tre år totalt. ECC (European Connection Committee) har utvecklat sin verksamhet till att också omfatta stöd till översättning av artiklar samt tagit bort stödet till långa utbildningar. CC (Communication Committee) har utvecklat den nya hemsidan samt intranätet och påbörjat arbetet med en app som ska kunna användas till bl.a. konferenser. Man ska kunna boka och följa konferenser och workshops samt göra utvärderingar för att nämna några av funktionerna.

ALMATA är en ny medlemsförening i EATA. Föreningen är en av de två TA-föreningarna i Kazakstan. Dessa föreningar har fått möjlighet att bli en del av EATA eftersom en del av landet ligger i Europa. Detta är dock den sista föreningen som kommer att få ingå från ett land utanför Europa (som har sin största del utanför Europa). Vi har haft en projektgrupp som har fördjupat sig i hur man kan ansluta föreningar från länder utanför Europa. De redovisade sitt resultat och vi röstade på olika förslag. Majoriteten valde att inte tillåta fler föreningar från utanför Europa i dagsläget, eftersom anslutnings-processen är alltför omfattande och komplicerad.

Information från olika projekt:
Att vara EATAs ordförande är ett tidskrävande arbete som kräver eftertanke att förstå och sätta sig in i. Därför kom ordförande med ett förslag om att man ska kunna förlänga detta mandat med ytterligare en period. Mandatet förlängs genom omröstning i Council. Om ordförande, mot förmodan visar sig vara inkompetent eller handla oetiskt på något sätt, kan Council avsätta hen. Detta regleras noga. Röstningen var positiv och detta blev möjligt.

Council beslutade att avslut allt samarbete med IJTARP, International Journal of Transactional Analysis Research and Practice definitivt. Detta efter den organisatoriska anklagelsen och påföljande skiljedomsförfarande angående IJTARP, som avslutades i höstas. Konflikten mellan IJTARPS redaktör och styrelsen har pågått sedan 2017. I det slutgiltiga dokumentet uppmanades EATA att förbättra hanteringen av dokument, beslut och protokoll samt att professionalisera EATA. Även redaktören fick ett antal ålägganden. Mer information i EATAs nyhetsbrev, nr 127.

Mellan träffarna i Council behöver vi ibland ta snabbare beslut i olika frågor. Vi kan rösta digitalt, men beslutade först nu hur detta ska gå till. Vi kommer att öka den digitala användningen av detta sätt att rösta.

Delegaten från Spanien berättade om den prekära situationen TA-psykoterapi har där. Liknande situation delas av många länder, där regeringar inte erkänner TA som en psykoterapi-inriktning. En projektgrupp startades för att gå vidare i frågan.

EATA delade i år ut en guldmedalj till Marco Mazetti och en silvermedalj till Lisl och Norbert Berggold. Läs mer i det senaste nyhetsbrevet från EATA, nr 128.

För att kunna samla, bevara och ha lätt tillgång till beslut, protokoll och projektarbete, arbetar EATA med sitt s.k. ”Memory project”. Det innebär att vi digitaliserar allt relevant material så att vi kan komma åt det när vi behöver. Under de senaste året har EC påbörjat detta arbete med att samla alla EATAs nuvarande och gamla dokument digitalt, så att vi alltid kan ha tillgång till dem under arbetet. T.ex. under Council när det är frågor om gamla beslut och protokoll. Dessa ligger på det nya intranätet som alla har tillgång till. Givetvis med olika typer av behörighet.

Så var våra dagar tillsammans i Council 2020 till ända. Ett svårt sätt att mötas. Många med olika ingångar och åsikter från England i väster till Kazakstan i öster, från Sverige och Finland i norr till Turkiet och Italien i söder. Olika kulturer som samarbetade och ibland krockade. Ibland gick arbetet smidigt, vid andra tillfällen hade vi svårt att förstå varandra med anledning av kultur-, kön- och generationskrockar och såklart språket. En del hade god vana av att arbeta digitalt, för andra var det nytt. Kanske var det ändå bättre än att inte träffas alls. Men många av oss vill inte göra om det igen på detta sätt. De allra flesta arbetade respektfullt under dagarna, med hänsyn till tid och tema, några hade svårt att hålla sig till dessa ramar och försökte gång på gång störa samtalen. Allt rattades dock utmärkt av Leilani Mitchell och hennes digitala team, ett stort tack till er alla. Och lycka till Anette med det kommande spännande arbetet!

Eleonore Lind 14 juli 2020