Vad är TA

Vad är transaktionsanalys?

Transaktionsanalys (TA) är både en sammanhängande psykologisk förklaringsmodell och en systematisk metodik för utveckling av människor, enskilt och i grupp.

Internationella (ITAA), europeiska (EATA) och nationella (STAF) organisationer övervakar transaktionsanalysens etiska utövande och examinerar transaktionsanalytiker inom fyra områden; organisationsutveckling (O), personlig rådgivning (C), psykoterapi (P) och utbildning (E). I centraleuropa är TA-utbildning inom personlig rådgivning och utbildning vanligare än det är i Sverige. Inom missbrukarvård har TA använts som teori och metod sedan 70-talet.

Historiska rötter

TA har rötter i såväl psykoanalys som systemteori. TA:s grundare, Eric Berne (1910-1970), var från början psykoanalytiskt orienterad (analys för Paul Federn och Erik H Eriksson) och intresserade sig också för systemiskt tänkande. Han var dessutom mycket socialpsykologiskt intresserad, varför han kom att fokusera människans beteende och dess lagar. Detta har inneburit att TA som teori ”står på tre ben”: ett psykodynamiskt, ett systemiskt och ett beteendeorienterat. TA har dämed blivit en förklaringsmodell som länkar yttre beteende till inre dynamik och sociala system. Det ger möjligheter till konstruktivt förbättringsarbete på alla mänskliga nivåer. Dessutom ger detta breda anslag möjligt att kombinera TA med andra metoder samt att bygga broar mellan olika teoretiska och metodologiska kunskapsfält.

Människosyn

Transaktionsanalysen är en humanistisk/existensialistisk teori. som betraktar människan som en i högsta grad mångfacetterad varelse, inte någon programmerbar maskin. Hon har istället en unik förmåga att iaktta sig själv, reflektera över sin situation och göra självständiga val. Genom denna förmåga har hon också möjlighet att medvetet förändras – om hon vill!

TA-teorin förutsätter att människan i grunden är frisk och naturligt söker en positiv gemenskap med andra människor. Att dessa ursprungliga förmågor ibland urartar, förklaras av brister i kultur och uppväxtmiljö. Alla människor, även de med svåra problem, uppfattas som potentiellt kapabla att tänka och lösa problem på ett konstruktivt sätt. ”Jagsvaghet”, enligt Eric Berne, existerar inte, …..”bara ett ego som är svagt laddat.” Det handlar alltså inte om att förmågan saknas (utom vid vissa organiska hjärnskador) utan att den inte används.

Utvecklingsarbete med hjälp av TA utgår från ett ömsesidigt avtal (”kontrakt”) mellan transaktionsanalytiker och klient, med tydligt formulerade mål, ramar och metoder. Kontraktet bygger på klientens önskningar samt med vad och på vilket sätt transaktionsanalytikern kan tänka sig medverka. Det väl genomarbetade kontraktet är härefter den viktigaste styrfaktorn i det fortsatta samarbetet mot de definierade målen, vare sig det gäller psykologiska förändringar hos en individ, familj, medarbetargrupp eller hel organisation.

TA:s grundläggande begrepp

Kontrakt är det samarbetsavtal som allt TA-arbete bygger på. Man brukar beskriva TA som en kontraktsmetod.

Jagtillstånd betcknar personlighetens grundelement. De beskriver och förklarar våra känslor, tankar och handlingar ur två olika synvinklar, å ena sidan vad som händer (funktionsanalys) och å den andra varför (strukturanalys). Om ett förändringsarbete inte kan förklaras i termer av jagtillstånd är det enligt Berne inte fråga om transaktionsanalys. Jagtillstånden är av tre typer:

– Barnjagtillstånd (B), som innehåller minnen av tidigare egna upplevelser och som främst fungerar emotionellt/intuitivt.
– Vuxenjagtillstånd (V), som orienterar oss mot här-och-nu och därför förutsättningslöst kan iaktta både yttre och inre verklighet.
– Föräldrarjagtillstånd (F), sominnehåller imitationer av andras känslor, tankar och handligar. Dessa andra är speciellt personer som varit viktiga för oss.

Transaktion är den minsta enheten för socialt samspel, bestående av ett stimulus (S) och en respons (R). Kommunikationen mellan människor analyseras utifrån vilket jagtillstånd hos en individ som sänder S och vilket hos en annan som sänder R (= transaktionsanalys) och beskriver reglerna för störningsfri respektive otillfredsställande kommunikation. Det är denna kommunikationsanalys som givit TA dess namn.

Jag är OK – Du är Ok är den grundinställning i livet, ”livsposition”, som alla bör sträva efter, eftersom den innebär respekt för oss själva och andra och leder till framgång.

Uppmärksamhet, som är en biologisk nödvändighet, identifieras i TA som den ursprungliga drivkraften till att människor vänder sig till och bryr sig om varandra. Berne definierade uppmärksamhet som ”den grundläggande enheten för socialt umgänge eller social handling”

Livsplan är ett omedvetet manuskript för våra liv, ”……baserat på barndomsbeslut, förstärkt av föräldrarna, rättfärdigad av senare händelser och som kulminerar i ett valt alternativ” (Berne 1972). Livsplanen innehåller de inre befallningar och förbud som ofta mycket strängt styr våra liv, men som går att bryta genom nya kunskaper eller målinriktat arbete som i psykoterapi.

Psykologiska spel är ett omedvetet, manipulerande sätt att kommunicera. Utmärkande för denna kommunikation är att den innehåller dolda budskap, är förutsägbar, upprepar sig gång på gång och slutar mer eller mindre obehagligt för de inblandade. Det finns många anledningar till att vi spelar psykologiska spel, både relativt ytliga och mera djuppsykologiska, vilket gör att alla ägnar sig åt denna typ av kommunikation ibland.

För mer om TA, läs här  http://sv.wikipedia.org/wiki/Transaktionsanalys
Böcker om TA: Amazon