CTA-utbildning

Innehåll

 • Beskrivning av utbildning till transaktionsanalytiker, CTA (Certified Transactional Analyst)
 • Utbildningsinstitut
 • Villkor för tillträde till utbildning
 • Utbildningsansvariga för utbildningen
 • Utbildningens mål
 • Utbildningens omfattning
 • Utbildningsgrupp
 • Utbildningskostnad
 • Villkor för anmälan till examen
 • Beskrivning av examination till transaktionsanalytiker, CTA (Certified Transactional Analyst)
 • Skriftlig examen
 • Muntlig examen
 • Upprättande av intyg

Beskrivning av utbildning till transaktionsanalytiker, CTA (Certified Transactional Analyst)
Utbildningens kursplan ska följa de föreskrifter och rekommendationer som upprättats av det internationella förbundet för transaktionsanalytiker International Transactional Analysis Association (ITAA) och det europeiska förbundet European Association for Transactional Analysis (EATA) med dess utbildningskommitté Professional Training and Standards Committee (PTSC). ”I EATA:s ”Training and Examination Handbook” finns utbildningskraven beskrivna i detalj. Den kan beställas från: www.eatanews.org. Här nedan följer en förkortad beskrivning av utbildningen till transaktionsanalytiker.

Utbildningsinstitut
Det finns några institut i Sverige som utbildar transaktionsanalytiker. Du kan finna dessa på STAF’s hemsida. Du kan också ta kontakt med utbildnings-institut i andra europeiska länder. Kontakta EATA för upplysningar.

Villkor för tillträde till utbildning
Instituten har olika krav på förkunskaper. Minimikrav brukar vara en genomgången grundutbildning i transaktionsanalys, möjligheter att i sitt arbete eller på annat sätt tillämpa transaktionsanalys professionellt under utbildningstiden, samt tillgång till regelbunden handledning under utbildningstiden av examinerad handledare i transaktionsanalys.

Utbildningsansvariga för utbildningen
Ska vara examinerade lärare och handledare i transaktionsanalys. Den som är under utbildning till lärare och handledare kan också godkännas som utbildningsansvarig. Under utbildningen utses en särskild lärare/ handledare som stöd för den enskilde deltagaren, s.k. sponsor. Mellan sponsor och deltagare upprättas ett särskilt personligt utbildningskontrakt.

Utbildningens mål
Tidigt i utbildningen väljer deltagaren en särskild inriktning inom transaktionsanalys: psykoterapi, utbildning, organisation eller rådgivning. Valet avgör sedan utbildningens innehåll och mål. Generellt gäller dock att inhämta de kunskaper och erfarenheter i transaktionsanalys som krävs för att examineras och godkännas som transaktionsanalytiker. Inom inriktningen psykoterapi är målet kompetens i exempelvis diagnostik och att göra problemdefinitioner, målbeskrivningar och kontrakt, upprätta behandlingsplaner för att uppnå terapeutiska mål, praktiskt tillämpa transaktionsanalys, samt förmåga att reflektera över terapeutiska processer och dess effekter. Deltagaren ska också skaffa sig en fördjupning i närliggande kunskapsområden, här kan nämnas exempelvis psykoanalytisk teori, systemiskt och narrativt tänkande, kognitiv psykoterapi och gruppdynamik. Ytterligare information om inriktningar och mål lämnas av utbildningsinstitutet.

Utbildningen leder således till en examination som administreras av EATA och utbildningsinstituten har ingen del i denna examination. Sponsorn finns hela tiden med i en stödjande och informerande funktion. Inför examen genomförs ofta ett antal provexamina s.k. ”mock exam”, som i allt väsentligt ska efterlikna den examination som väntar.

Utbildningens omfattning
Tidsåtgången kan skilja sig åt mellan olika institut. Den kan vara ett bestämt antal terminer eller fastställas utifrån den aktuella sökandes förkunskaper och utifrån en bedömning av den arbets- och studieinsats som krävs för att antas till den slutliga examinationen.

Utbildningsgrupp
Deltagaren ingår vanligtvis i en utbildningsgrupp med ett begränsat antal deltagare. Gruppen träffas regelbundet på schemalagda tider.

Utbildningskostnad
Kostnaden för deltagande fastställs av respektive institut.

Villkor för anmälan till examen:
EATA har, som villkor för examen, fastställt en lägsta kravnivå vad avser tillgodogjorda timmar av erfarenhet. En noggrann förteckning ska föras av deltagaren där inhämtade studietimmar, seminarier, handledningstimmar, praktik etc. ska framgå. Timmar som tillgodogjorts före utbildningen kan tillgodoräknas. Som timme avses klocktimme.

1. Relevant erfarenhet
Deltagaren ska ha gedigen erfarenhet inom sitt yrkesområde. Deltagaren ska ha utfört minst 750 timmar klientarbete med individer eller grupper där denne haft huvudansvaret. Av dessa timmar ska transaktionsanalytisk metod ha tillämpats minimum 500 timmar. Därav minst 50 timmar med enskilda individer och minst 50 timmar med grupper.

2. Träning och teoriseminarier
Kravet är minst 600 timmar av utbildning inom den inriktning man valt (dvs. psykoterapi, organisation, utbildning eller rådgivning). Av dessa ska minst 300 timmar vara teori och träning i transaktionsanalys ledd av examinerad lärare i transaktionsanalys eller den som är i utbildning till sådan. Träningen kan utgöras av lektioner, diskussioner, demonstrationer och tillämpning, utvärdering, deltagande i handledning av andra etc. Här tillgodoräknas även närvaro i schemalagda timmar med utbildningsgrupp.

3. Egenterapi
Det förutses att deltagaren ska ha deltagit i egen transaktionsanalys. Några krav på ett bestämt antal timmar ingår dock ej i kursplanen. Om den utbildningsansvarige bedömer egenterapi nödvändig för deltagarens professionella utveckling, kan krav ställas på deltagaren i detta avseende.

4. Handledning
Ett minimikrav är 75 timmars handledning i transaktionsanalys ledd av examinerad handledare i transaktionsanalys eller den som är i utbildning till sådan. Av dessa timmar ska minst 40 vara handledning med sponsor.

Totalt ska deltagaren ha tillgodogjort sig minst 150 timmar handledning. Utöver de nämnda 75 timmarna godkänns andra inriktningar än transaktionsanalys.

Som godkänd handledning räknas de timmar som ingått i ett handledningstillfälle där kandidaten aktivt presenterat ett eget handledningsärende.

Beskrivning av examination till transaktionsanalytiker, CTA (Certified Transactional Analyst)
Examen består av två delar, en skriftlig och en muntlig. Dessa examinationer sker utanför utbildningsinstitutionerna och de utbildningsansvariga har ingen del i bedömningsprocessen.

Skriftlig examen
Denna består av en fallstudie som visar på kompetens i tillämpningen av transaktionsanalys och på teoretisk kunskap i ämnet. Här bedöms även hur kandidaten reflekterar över sin egen professionella utveckling och framsteg under utbildningstiden. Utvalda och erfarna medlemmar i EATA bedömer kvaliteten på materialet och fastställer betyget godkänt eller icke godkänt tillsammans med ett skriftligt utlåtande. Den skriftliga examen skall lämnas för bedömning senast sex månader före tidpunkten för den muntliga examinationen.

Muntlig examen
Denna förutsätter en godkänd skriftlig examen. Examinationen sker inför en internationell grupp av fyra examinatorer i ett samtal där kandidaten skall presentera tre bandupptagningar med utskrifter. Kandidaten bedöms sedan utifrån tio kompetensvariabler där det krävs tre examinatorers gillande för ett slutligt godkännande. Bl.a. evalueras beskrivningen av det egna värdesystemet relaterat till filosofiska grundantaganden, förmåga att upprätta en bra klientrelation, förmåga att relatera olika kunskapsbegrepp till transaktionsanalytisk teori, förmåga att använda alternativa strategier, att göra klientbedömningar, kontrakt och behandlingsplan, förmåga till kreativitet och effektivitet i behandlingen, etiskt och professionellt förhållningssätt samt förmåga till självreflektion.

Upprättande av intyg

 1. Intyg inför skriftlig examen. Den utbildningsansvarige/sponsorn intygar att denne tagit del av och godkänt kandidatens material för skriftlig examination.
 2. Intyg inför muntlig examen. Då den utbildningsansvarig/sponsorn bedömer kandidaten som tillräckligt förberedd för den muntliga examinationen upprättas ett intyg.
 3. Ett utbildningsbevis från utbildningsinstitutionen.
 4. Examensbevis som transaktionsanalytiker. Upprättas av The European Association for Transactional Analysis.