Rapport från STAFs representant i EATA om det europeiska arbetet

STAFs TA arbete i Europa

Som STAFs representant i EATA, European Association for Transactional Analysis har jag än en gång tillbringat tre intensiva dagar från den 30 juni till den 2 juli, med likasinnade från de övriga europeiska TA föreningarna. Vi arbetade tillsammans innan den årliga konferensen. I år var temat forskning och gick av stapeln i London. Sammanlagt var vi 33 personer, vilket är en ansenlig grupp. Tyvärr hade några deltagare som bor utanför Schengen som inte lyckats få visum till England i tid.

Under de tre arbetsdagarna tillbringade vi halva dagarna till att ta ställning till, diskutera och rösta på ett antal punkter som arbetsutskotten och ”styrelsen” (executive committee) hade arbetat med under året.

Varje år börjar mötet med presidentens rapport av de viktigaste händelserna under året. I år följdes detta av information om att flera i ”styrelsen” avgår då de suttit sina maximala perioder. Den sista dagen skulle flera nya representanter röstas in. De som avgick var EATAs president Krispijn Plettenberg som suttit sin mandatperiod och som ersattes av den nyvalda presidenten Peter Rudolph. Han kommer att ”gå bredvid” innan Krispijn slutligen avgår 2019. Peter är TSTA i counselling och har praktik och utbildningsinstitut i Oldenburg, Tyskland. Han har varit vice president och har nu ersatts av Sylvia Schachner från Österrike som är PTSTA i pedagogik. Sylvie Monin som varit vice president och en av de Schweiziska delegaterna avgick då hon suttit i två perioder. Presidenten kan endast sitta en 3-års period medan övriga i ”styrelsen” kan sitta två 3-års perioder. Hon ersattes av Joanna Januszewska från Polen som arbetar inom organisationsfältet. Slutligen avgick Oana Panescu, EATAs generalsekreterare som även hon, suttit i två 3-årsperioder och ersattes av AnnaMaria Cser från Ungerna som också arbetar inom organisationsfältet.

Under de senaste två åren har en grupp (s.k. Task Force) arbetat med EATAs organisatoriska upplägg och med vilka egenskaper och kunskaper som krävs av en EATA president. Peter Rudolph har lett denna grupp, som kom med sitt slutliga förslag, vilket röstades igenom med några justeringar. Diskussionen har bl.a. handlat om huruvida en EATA president måste vara TSTA eller PTSTA eller om denna kan ha vilken utbildning som helst. Åsikterna har gått isär och diskussionerna var tidvis intensiva innan omröstningen. Vissa har tyckt att en president ska ha den högsta möjliga examen inom TA för att ha trovärdighet och status medan andra tyckt att även utan den slutliga examen kan man ha de nödvändiga kunskaperna, egenskaperna och erfarenheten. Slutligen röstade man för att presidentan ska vara antingen TSTA eller PTSTA.

Annat som behandlades var EATAs ekonomi, som är god. Vi diskuterade hur vi på bästa sätt kan använda våra resurser så att det kommer EATAs medlemmar tillgodo. Nya idéer för hur detta kan ske är t.ex. att delegater ska få kraftigare reduktion av anmälningsavgiften till konferensen för att uppmuntra att de stannar på konferensen efter mötet. Även andra typer av bidrag finns att söka. Titta gärna på EATAs hemsida noga för att få en förståelse för hur EATA kan hjälp individuella medlemmar. Alla som är medlemmar i STAF är automatiskt medlemmar i EATA.

En annan arbetsgruppen (Task Force) har arbetat med att förbättra EATAs konferenser. De presenterade sitt förslag som mottogs väl och röstades igenom. Där klargjordes steg för steg hur man gör för att ansöka om att hålla en konferens och vem som ansvarar för vad i förberedelserna inför konferenser samt hur konferenser ska genomföras och utvärderas. Det är jag som hållit i denna grupp som eftersom jag är ansvarig för konferenser inom EATA. Detta kommer så småningom att presenteras på hemsidan.

Under dagarna redovisar alla arbetsgrupper för vad de åstadkommit under året samt vilka utmaningar som funnits och finns inför framtiden. Några av de gemensamma utmaningarna är hur man kan behålla medlemsantalet, samt öka det. Andra är hur vi kan komma i fas med andra utbildningarna inom fälten, organisation, pedagogik och counselling så att de är jämförbara med hur andra metodologier arbetar. Som det är nu, och utifrån kultur och historia, är det fältet psykoterapi som är riktlinjen för längd och innehåll. Just detta fält är speciellt då det är många nationella (och europeiska) lagar och förordningar som måste följas.

Såklart behandlas även den nya dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation). EATA kommer att söka juridisk hjälp för att undersöka hur detta påverkar oss.

Forskning
Konferensen i London var en forskningskonferens och vi ser att detta är ett område inom EATA som växer. Flera medlemmar driver aktivt att vi ska lägga större anslag på forskning. Och det har gjorts under de senaste åren. 2017 kom det in 9 ansökningar av vilka tre tilldelades medel. Inför 2018 är det fler ansökningar och fler som har accepterats. TDRC (Training Development and Research Committee) är den kommittén med ansvar för forskning och metodutveckling. De har tagit initiativ till en databas för TA-forskning som kommer att finnas tillgänglig på EATAs hemsida.

TDRC samordnar artiklarna för publicering i IJP (International Journal of Psychotherapy) som är European Association for Psychotherapys (EAP) journal. De kommer att tillägna TA ett helt nummer 2019 – ”TA in the 21st century”.

Många och animerade var diskussionerna som hölls om IJTARP (International Journal och Transactional Analysis Research and Practice). Det har varit många turer och missförstånd runt hur tidningen på nätet har och ska drivas, vem som ansvarar för vad etc. Allt är ännu inte löst och samtalen fortsätter.

Detta var endast några av de samtalspunkter som behandlades.

Nyutexaminerade transaktionsanalytiker
Sedan Berlin 2017 har det examinerats 265 CTA, 17 TSTA, 2 CTAT (Clinical Transactional Analysis Trainers), 1 TTA (Teachng Transactional Analyst) och 2 STA (Supervising Transactional Analyst) i Europa. Roligt att TA växer!

Om ni har fler frågor eller vill veta hur man kan få ekonomiskt stöd av EATA för studier, forskning eller konferenser, så hör gärna av er!

Bekanta er gärna med ETAs hemsida: www.eatanews.org

Eleonore Lind, Vice president i EATA
14 augusti 2018